Biology Education

Department of Biology | Lund University

Sju naturvårdsinriktade exjobb, Länsstyrelsen Skåne

1. Betesskador av dovhjort på ek

Bakgrund

Söderåsens nationalpark i norra Skåne är ett av norra Europas största skyddade ädellövskogar, och är en oerhört viktig lokal för bland annat mossor och lavar, men även för andra vedlevande organismer och organismgrupper.

Bok utgör en mycket stor del av skogsarealen, med andra ädellövträd, såsom ek, som viktiga inslag. Föryngringen av samtliga lövträd påverkas dock kraftigt av viltbetet i området, i synnerhet dovhjort.

För att bibehålla och utveckla dagens naturvärden är lyckad föryngring av ädellövträd absolut nödvändigt, och idag finns en stor mängd hägn i nationalparken för detta. Hägn medför dock ökat underhåll, risk för viltskador och sämre framkomlighet för besökare.

Idag finns ingen samlad bedömning av exakt hur stora betesskadorna på ek i nationalparken är, och därmed heller ingen plan för hur dessa kan hanteras, med eller utan hägn.

 Syfte

Att undersöka betesskador av dovvilt på ek i Söderåsens nationalpark, och föreslå lämpliga sätt att förebygga och hantera dessa skador.

Uppsatsarbetet

Uppsatsen utförs i samarbete med Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp, och ger möjligheter till fördjupning inom ekologi och viltförvaltning, men även av skogens sociala värden och skogsföryngring. För dig som student kommer uppsatsen att förutom denna fördjupning ge god insikt i att arbeta i skyddad natur, och möjlighet till värdefulla kontakter på bland annat Länsstyrelsen Skåne.

Omfattning och begränsningar

Arbetet kan anpassas för att fungera för såväl kandidat- som masternivå och fungerar på såväl hel-som deltidsstudier. Beroende på upplägg av studien kan säsongsanpassning vara önskvärt. God kunskap i svenska är önskvärt för att du ska kunna tillgodogöra dig skötselplaner och annan dokumentation, men även engelska kan fungera.

Kontakt

Tove Hultberg, Söderåsen nationalpark.  tove.hultberg@lansstyrelsen.se (010-22 41 405)


2. Fjärilar, humlor och gräshoppor – ett myllrande Herrevadskloster

 Bakgrund

Herrevadskloster strax utanför Ljungbyhed i Klippans kommun har mycket lång kontinuitet av öppna betesmarker. Området har anor tillbaka till 1100-talet, men har i modern tid främst använts för militära syften, närmast av dagens Fortifikationsverket. Sedan 2011 är Herrevadskloster naturreservat, ägt av Naturvårdsverket och förvaltat av Länsstyrelsen i Skåne.

De biologiska värdena utgörs främst av mängden grova träd, den meandrande Rönneå och alla de arter som är knutna till dessa miljöer.

Herrevadskloster har dock även flera mycket fjärils-, humle-, och gräshoppsrika miljöer, och det är av mycket stor vikt att dessa miljöer bevaras så att dessa artgrupper kan fortleva i området. Fjärilar och humlor finns på Herrevadskloster främst på högörtsängar, i bryn med salixinslag och på de betande områdena.

Syfte

Att skapa en konkret förvaltningsplan för att gynna fjärilar, humlor och gräshoppor i naturreservatet Herrevadskloster – alternativt inventera en eller flera av dessa artgrupper.

 Uppsatsarbetet

Uppsatsen ger stora möjligheter till fördjupning inom det område du är mest intresserad av, genom att själv utföra inventeringar i området eller att fokusera på skötsel som gynnar en eller flera artgrupper. Inventeringar av vildbin och ekoxe har nyligen gjorts i området och kan med fördel inkorporeras i ditt arbete. För dig som student kommer uppsatsen att förutom denna valfria fördjupning ge god insikt i att arbeta i skyddad natur, och möjlighet till värdefulla kontakter på bland annat Länsstyrelsen Skåne.

Omfattning och begränsningar

Arbetet kan anpassas till att passa som såväl kandidat- som magisternivå och kan utföras på hel- eller deltid. För att kunna tillgodogöra dig skötselplan och liknande dokumentation av området är det nödvändigt att du är behärskar svenska. Lämplig tidpunkt är huvudsakligen beroende av din valda inriktning på uppsatsen.

 Kontakt

Tove Hultberg, Söderåsens nationalpark. * tove.hultberg@lansstyrelsen.se ( 010-22 41 405


3. Friluftslivets påverkan på naturen och biologisk mångfald

 Bakgrund

Friluftslivspolitiken ska stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv. Regeringen lyfter att alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är utgångspunkten för de tio mål för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i december 2012. https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Friluftsmalen/

Mål 7: Skyddade områden som resurs för friluftslivet

Riksdagens mål om skyddade områden som resurs för friluftslivet handlar om att naturområden ska göras attraktiva för friluftsliv och rekreation. http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Friluftsmalen/Skyddade-omraden-som-resurs-for-friluftslivet/

Många skyddade områden såsom naturreservat och nationalparker är avsatta för att bevara den biologiska mångfalden samtidigt som friluftslivets syften ska tillgodoses. Finns det naturtyper eller artgrupper som missgynnas av friluftslivet? Finns det studier som visar på effekter av kanalisering/zonering av friluftslivet?  Finns det studier som visar på skillnader mellan olika aktiviteter?

Syfte

Litteratursammanställning av forskning kring friluftslivets påverkan på naturen och biologisk mångfald. Tex markslitage, påverkan och störning på fågelfauna, däggdjur, insekter, kärlväxter, mossor, lavar, svampar etc. Skillnader mellan olika typer av friluftsliv.

 Omfattning och begränsningar

Arbetet kan anpassas till att passa som såväl kandidat- som magisternivå och kan utföras på hel- eller deltid.

Kontakt

Malin Andersson. Friluftslivssamordnare, Länsstyrelsen Skåne

* malin.andersson@lansstyrelsen.se ( 010-224 13 27)


4. Friluftsliv för god folkhälsa

 Bakgrund

Friluftslivspolitiken ska stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv. Regeringen lyfter att alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är utgångspunkten för de tio mål för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i december 2012. https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Friluftsmalen/

Mål 9: Friluftsliv för god folkhälsa

Riksdagens mål om friluftsliv för god folkhälsa handlar om att skapa goda förutsättningar så att människor kan vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och kulturlandskapet. Samhället står inför en rad utmaningar kopplade till våra levnadsvanor och livsstil, till exempel har stillasittande och psykisk ohälsa ökat. Friluftslivet kan utgöra en viktig resurs i folkhälsoarbetet. Naturvistelse har flera positiva hälsoeffekter, såväl fysiskt som psykiskt och friluftsliv ger möjlighet till fysisk aktivitet, avkoppling, rekreation och återhämtning. 

Utövandet i Sverige ligger på en konstant nivå men det finns skillnader mellan olika grupper utifrån kön, ålder, inrikes/utrikes födda osv. Ur ett folkhälsoperspektiv är målsättningen dels att fler människor kan komma ut i naturen dels att öka förutsättningarna särskilt för de grupper som löper störst risk för ohälsa. http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Friluftsmalen/Friluftsliv-for-god-folkhalsa/

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är ett samarbete mellan Region Skåne och Skåneidrotten. Det innebär att en läkare, sjukgymnast, sjuksköterska eller annan legitimerad vårdpersonal kan skriva ut fysisk aktivitet på recept. Sedan 2018 ingår vandring på skåneleden som en del inom FaR. Detta skulle kunna vidareutvecklas till att även göra det möjligt till FaR i skyddade områden tex genom att:

  • Lyfta fram och beskriva lämpliga slingor i olika delar av Skåne
  • Ta fram material för att inspirera olika målgrupper att komma ut i naturen.
  • Ta fram material för att underlätta för olika målgrupper att komma ut i naturen
  • Ta fram material kring fysisk aktivitet och naturens påverkan i skyddade områden som kan användas för vårdpersonal för att inspirera olika målgrupper,

Syfte

Utveckla möjligheten till FaR i skyddade områden

 Omfattning och begränsningar

Arbetet kan anpassas till att passa som såväl praktik, kandidat- som magisternivå och kan utföras på hel- eller deltid.

 Kontakt

Malin Andersson. Friluftslivssamordnare, Länsstyrelsen Skåne

* malin.andersson@lansstyrelsen.se (010-224 13 27)


5. Tillgång till natur för friluftsliv inom samhällsplaneringen

 Bakgrund: Friluftslivspolitiken ska stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv. Regeringen lyfter att alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är utgångspunkten för de tio mål för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i december 2012. https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Friluftsmalen/

Mål 4: Tillgång till natur för friluftslivet

Tillgången till natur är avgörande för att människor ska kunna bedriva friluftslivsaktiviteter och för att det ska vara en naturlig del i vardagen behöver det finns lämpliga områden i närheten där människor bor. Genom att tydliggöra friluftslivet inom samhällsplaneringen minskar risken att naturen bebyggs i samband med att samhällen förtätas eller breds ut. En av preciseringarna till målet lyder: ”Andelen översiktsplaner som behandlar och visar tillgången till natur- och kulturlandskap med olika upplevelsevärden i hela kommunen ökar och uppdateras kontinuerligt.” https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Friluftsmalen/Tillgang-till-natur-for-friluftsliv/

För att öka kunskapen om hur friluftslivsmålen och tillgång till natur för friluftsliv hanteras i de skånska kommunernas samhällsplanering bör en analys över hur friluftsliv hanteras i översiktsplaner genomföras. Kunskapssammanställningen utgör ett underlag för fortsatt arbete med friluftsliv inom samhällsplanering.

Syfte

Analys av hur tillgången till natur för friluftsliv och friluftslivsmålen hanteras i kommunernas översiktsplaner.

Omfattning och begränsningar

Arbetet kan anpassas till att passa som såväl kandidat- som magisternivå och kan utföras på hel- eller deltid. För att kunna tillgodogöra dig kommunala översiktsplaner och liknande dokumentation är det nödvändigt att du behärskar svenska.

 Kontakt

Malin Andersson. Friluftslivssamordnare, Länsstyrelsen Skåne

* malin.andersson@lansstyrelsen.se ( 010-224 13 27


6. Hur mycket död ved har Söderåsens nationalpark?

Bakgrund

Söderåsens nationalpark är en av norra Europas största sammanhängande skyddade ädellövskogar, och tack vare sin otillgänglighet har delar av området inte avverkats på många år. I huvudsakligen rasbranterna finns en stor andel död ved, och en hög biologisk mångfald av vedlevande arter, bland annat skalbaggar.

I andra delar av Europa har mycket stora mängder död ved visats hänga samman inte bara med en större artdiversitet, utan även större antal hotade arter och större antal stora skalbaggsarter. I Söderåsens nationalpark har död ved inventerats i delar av nationalparken tillsammans med förekomsten av vedlevande skalbaggar, vilket givit en tydlig bild över dessas fördelning i de undersökta områdena.

Trots att mängden död ved är högre i Söderåsens nationalpark än i många andra skyddade skogar – och att många arter i området är beroende av detta substrat – har det idag inte gjorts någon komplett inventering i nationalparken.

 Syfte

Att kartlägga förekomsten av död ved i Söderåsens nationalpark; antal kubikmeter/ha inom olika grovlekar och nedbrytninggrad.

Uppsatsarbetet

Uppsatsen ger möjligheter till fördjupning inom ekologi och artbevarande, men även skogsskötsel och sociala värden av natur. För dig som student kommer uppsatsen att förutom denna fördjupning ge god insikt i att arbeta i skyddad natur, och möjlighet till värdefulla kontakter på bland annat Länsstyrelsen Skåne.

Omfattning och begränsningar

Arbetet kan anpassas för att fungera för såväl kandidat- som masternivå, och kan fungera på såväl hel- som deltid. Arbetet är inte begränsat till speciell tid av året och kan även genomföras av engelskspråkig student. Av sig som student krävs att du är intresserad av att arbeta utomhus – delvis i oländig terräng – såväl som av datorbundet arbete.

Kontakt

Tove Hultberg, Söderåsen nationalpark. * tove.hultberg@lansstyrelsen.se ( 010-22 41 405


7. Vad är ett naturreservat värt?

Test av i-tree för att undersöka ekosystemtjänstvärdet av skyddad natur på skånska Söderåsen

Natur skyddas idag främst för att gynna biologisk mångfald och för att skapa plats för rekreation och friluftsliv – men i takt med en ökad urbanisering ökar också behovet av så kallade ekosystemtjänster, exempelvis skydd mot erosion, översvämningar och jordskred, men även reduktion av partiklar och luftföroreningar, vattenrening, förbättrad pollinering och naturlig predation på skadeinsekter.

Ekosystemtjänster har länge diskuterats i syfte att värdera natur i rent ekonomiska termer, men har varit svårt att kvantifiera.

I-tree utvecklades i USA för ett tiotal år sedan och syftar till att kvantifiera värdet av träd för ekosystemtjänster, och finns sedan ett år tillbaka anpassat för svenska förhållanden. Denna svenska applikation av programmet har använts huvudsakligen för att kvantifiera värdet av gatu- och stadsträd, men har hittills aldrig använts för skyddad natur.

Du kan läsa mer om programmet på https://www.itreetools.org/.

 Syfte

Att testa modellen ”i-tree” i ett skyddat skogsområde på Söderåsen i norra Skåne, för att kvantifiera vilka ekosystemtjänster området bidrar med och vilket ekonomiskt värde dessa har för markägaren och/eller kommunen.

Uppsatsarbetet

För dig som student kommer uppsatsen att förutom god insikt i i-tree och ekosystemtjänster i skog ge god insikt i arbetet med skyddad natur, och möjlighet till värdefulla kontakter på bland annat Länsstyrelsen Skåne. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med såväl naturvårdsförvaltare på Söderåsen, som med forskare med erfarenhet av i-tree.

 Omfattning och begränsningar

Arbetet kan anpassas för att fungera för såväl kandidat- som magisternivå, och göras på hel- eller deltid. Arbetet kräver att du är villig att vara ute i skogsmark och mäta – och att du kan identifiera inhemska trädslag – såväl som att du har intresse för datorbunden analys. Det är inte nödvändigt att du läser och talar svenska, även engelska kan vara aktuellt. Lämplig tidpunkt på året kan diskuteras.

Först till kvarn gäller, men även simultana arbeten av två studenter som jämför olika typer av områden i samma region kan vara aktuellt.  

 Kontakt

Tove Hultberg, Söderåsen nationalpark. tove.hultberg@lansstyrelsen.se (010-22 41 405).

February 3, 2020

This entry was posted in

Biology